Thursday, October 18, 2012

MAJULI ÉLÉ KÉMMO SU


      -Bhaigeswar Pogag

Majuli mongkelo
Kémmo kémmo ru:rubé
Yumi: é kamang
Do:mi: é kamang
Mé:díro:ngé   médíro:ngé.
Majuli rékamké
A:pílo lo:lang amiklo su
Mé:po gompirdém pa:la:mang
Kamang kamang okkosin
Mé:díro:ngé mé:díro:ngé.
Geyob geyoppé gené mongke:lo
Aínémpé punna du:né
Pétu pe:red arígdé
Kuyak sullio:ngé
Guné médbu:o:ngé médbu:o:ngé.
Kindaglang ajona?
Su Majuli mongke:lo
Píangé pímang
yummo:ngé yummo:ngé
Borné assé kakumang
Mé:dír miksi abungo:ngé abu:ngongé.
Su Majuli mongke:lo
Píangé pímang
yummo:ngé yummo:ngé. Photo: Rupjyoti Pa:yeng
Do:nyi –po:lo amolo
Songkor –Madopké yelam kumli kakoso
Borgi:t,kírton lang oi:ni:tomém
Dumdum -lu:pi,ku:l-dobbém tatpangkumang
Réngadné réngadné kabano:ngé
Émdaggom,
Turkípé émna batkí batkíla
Turnam mimakko moladung,
Borgi:t, kírton lang kaban ara:ngí:dok
Mé:pol du:nané bélamko síkkíla dung.
Majulilo su mégué guamang
Do:nyi-pédongé kangamang
Kémoné mukkangé ge:luptung
Gubub gububla gudung
A:pí arang arabo
Réngad réngatpé mé:díro:nge mé:díro:ngé.
Ajona,su Majulilo mongkelo
Domír ésarmang
Muglíng yarimang
Mé:dír mukkangé yilublalé:tung
Mé:dír kabano:ngé kabano:ngé.
 xxxxxxxxxxx-----xxxxxxxxxxx

No comments: